Teulades fotovoltaiques d'ús compartit


Balenyà Sostenible ha completat la instal·lació de les 5 primeres teulades fotovoltaiques de la Comunitat Energètica.

Entre totes aquestes instal·lacions acumulen les següents dades:
Potència 331,35 kWpic

Energia anual 450.135 kWh/any

Famílies 191

Estalvi emissions CO2 234,1 tn/any

L'Ajuntament de Balenyà va aprovar per Ple la cessió demial de cinc espais en favor de Balenyà Sostenible (vegeu Plec de cessió).

D'aquests cinc espais, s'ha fet la instal·lació a tres d'elles (Camp de futbol, Institut-Escola Carles Capdevila i Escola bressol El Roc Petit), i està previst fer abans de final de 2023 la instal·lació del Pavelló. El terreny de la bàscula és el cinquè espai cedit a Balenyà Sostenible, però vistes les dificultats per a fer-hi una instal·lació, i vist que per a instal·lacions sobre terreny segueixen sent vigent les limitacions dels 500 metres, s'ha optat per descartar-la.

A banda de les instal·lacions en les teulades públiques cedides per l'Ajuntament de Balenyà, hem fet acord amb dues empreses situades al polígon industrial de la Bòbila. Part de l'energia generada en aquestes dues instal·lacions es cedeix a l'empresa en concepte de lloguer, mentre que la resta es distribuix entre persones sòcies de la comunitat energètica.

Dins del CE Implementa (4a Convocatòria), hi ha previst quatre instal·lacions més en teulades d'empreses del polígon industrial. S'està pendent de la resolució d'aquesta convocatòria.


Repartiment de l'energia. La nostra proposta és repartir energia a raó d'1,5 kWpic per família, de forma que podem arribar a cobrir facilment el consum en hores diàries dels habitatges connectats. El preu màxim serà de 0,15 kWh, i vindrà determinat per la necessitat d'afrontar les amortitzacions dels prèstecs que ens han fet, i per la necessitat d'afrontar noves inversions. En cap cas, com a cooperativa de consumidors, volem especular amb el preu de l'energia, en funció de la política dels grans oligopolis energètics dels país.


Optimització dels cooeficients. Fruit de l'acord de col·laboració fet amb BeeData Analitics, es proposa dur terme un projecte d'optimització dels cooeficients de repartiment, amb el càlcul de l'impacte econòmic de cadascuna de les possibles modificacions, a fi de tenir un balanç de cost-benefici.

Camp de futbol

Va ser la primera instal·lació completada, i alhora és la més petita.

Potència 50,96 kWpic

Energia anual 61.895 kWh/any

Famílies 32 famílies

Estalvi emissions CO2 32,2 tn/any

Inversió 66.318 euros


Projecte finançat amb subvenció de CE-Implementa (1a convocatòria) i finançament extern del COOP57

Escola Bressol

Potència 54,00 kWpic

Energia anual 66.200 kWh/any

Famílies 32 famílies

Estalvi emissions CO2 34,4 tn/any

Inversió 67.468 euros


Projecte finançat amb el Programa 2030 de la Diputació de Barcelona

Institut-Escola

Potència 106,80 kWpic

Energia anual 179.175 kWh/any

Famílies 64 famílies

Estalvi emissions CO2 93,2 tn/any

Inversió 103.586 euros


Projecte finançat amb el Programa 2030 de la Diputació de Barcelona

Nau industrial carrer Canigó

Potència 73,26 kWpic

Energia anual 87.842 kWh/any

Famílies 39 famílies

Estalvi emissions CO2 45,7 tn/any

Inversió 104.741 euros


Projecte finançat amb subvenció de CE-Implementa (1a convocatòria) i finançament extern del COOP57

Nau industrial carrer Bòbila

Potència 46,33 kWpic

Energia anual 55.023 kWh/any

Famílies 25 famílies

Estalvi emissions CO2 28,6 tn/any

Inversió 74.243 euros


Projecte finançat amb subvenció de CE-Implementa (1a convocatòria) i finançament extern del COOP57

Pavelló Municipal

Instal·lació pendent d'execució, que tindrà una potència de 100 kWpic.